Art Tags: Highland Park

Bulk Trash Day

Bulk Trash Day in Highland Park, NJ, gouache, ink, and watercolor on paper
Bulk Trash Day in Highland Park, NJ, gouache, ink, and watercolor on paper